سه راه 90 دیواری پرسی

سه راه 90 دیواری پرسی

أحجام الجدول
صف حجم الشفرة
1 16 * 1/2 * 16 7130001
2 20 * 1/2 * 20 7130002