سه راه 90 دیواری تبدیل پرسی

سه راه 90 دیواری تبدیل پرسی

أحجام الجدول
صف حجم الشفرة
1 20 * 1/2 * 16 7130003
2 16 * 1/2 * 20 7130004