زانو صفحه دار توپیچ پرسی

زانو صفحه دار توپیچ پرسی

أحجام الجدول
صف حجم الشفرة
1 1/2 * 16 7040011
2 1/2 * 20 7040012