زانو صفحه دار روپیچ پرسی

زانو صفحه دار روپیچ پرسی

أحجام الجدول
صف حجم الشفرة
1 3/4 * 16 7040016
2 3/4 * 20 7040017