شیر زانویی کوپلی

شیر زانویی کوپلی

أحجام الجدول
صف حجم الشفرة
1 1 * 25 7160014
2 1 * 32 7160015